ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία ΣΥΚ Άνεμος Υπεραγορές Λτδ (ΗΕ 69266) και ο όμιλος «MAS SUPERMARKETS» (στο εξής «η «εταιρεία», ή «εμείς»), συλλέγει από καιρό σε καιρό και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για την παροχή υπηρεσιών στο κοινό, πελάτες, υπαλλήλους της εταιρείες και των καταστημάτων «MAS» («εσείς», «σας»), στα πλαίσια διάφορων διαγωνισμών, προωθητικών ενεργειών και συναφών δραστηριοτήτων που διενεργεί η εταιρεία και τα καταστήματα από καιρό σε καιρό στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνάπτει μαζί τους (στο εξής οι «Διαγωνισμοί»), με τον τρόπο και για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα.

Η παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που οφείλει η Εταιρεία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας με βάση την νομοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 («ΓΚΠΔ»), να παρέχει σε εσάς, ως υποκείμενο των δεδομένων τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται.

Η παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου επισυνάπτεται στη Σύμβαση που συνάπτει η Εταιρεία μας  μαζί σας, και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού. Με την συμπλήρωση του έντυπου συμμετοχής σας σε κάθε διαγωνισμό, επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει λεπτομερώς και αντιλαμβάνεστε και κατανοείτε πλήρως την παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου και το περιεχόμενο της.

 1. Ποια Προσωπικά Δεδομένα Συλλέγουμε και Επεξεργαζόμαστε

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε από εσάς κατά την συμπλήρωση του έντυπου συμμετοχής σας σε κάθε διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα:

 1. Ονοματεπώνυμο
 2. Αριθμός Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 3. Διεύθυνση
 4. Αριθμός τηλεφώνου
 5. Πιθανόν φωτογραφίες που έχετε δημοσιεύσει ή αναρτήσει ως φωτογραφίες «προφίλ» σε διάφορα κοινωνικά δίκτια.
 1. Σκοπός της Συλλογής

Οι σκοποί για τους οποίους συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα είναι οι ακόλουθοι:

α) Εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων.

β) Συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις μας.

γ) Εξυπηρέτηση έννομου συμφέροντος μας.

δ) Να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με το αποτέλεσμα του διαγωνισμού

ε) Να γίνεται αναγνώριση του ατόμου που κέρδισε τον διαγωνισμό

στ) Προωθητικές ενέργειες και δημοσιοποίηση των νικητών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στην ιστοσελίδα μας, κατόπιν της Ρητής συγκατάθεσης σας.

Δεν συλλέγουμε ή επεξεργαζόμαστε οποιαδήποτε προσωπικά σας δεδομένα εκτός από αυτά που αναφέρονται ρητά πιο πάνω και δεν χρησιμοποιούμε προσωπικά σας δεδομένα χωρίς την ρητή συγκατάθεση σας εκτός εάν εσείς μας το ζητήσετε.

Δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένες μεθόδους λήψης αποφάσεων ή κατάρτιση προφίλ κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Σε περίπτωση που συμπληρώσετε και υπογράψετε το έντυπο συμμετοχής σας σε κάθε διαγωνισμό της εταιρείας ή των καταστημάτων μας, συμφωνείτε και αποδέχεστε ρητά την συλλογή και επεξεργασία από την εταιρεία μας των ανωτέρω αναφερομένων προσωπικών σας δεδομένων και τις πρόνοιες αυτής της ειδοποίησης.

 1. Φύλαξη των Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα σας τα επεξεργαζόμαστε στα γραφεία της Εταιρείας, όπου αυτά φυλάγονται και αποθηκεύονται.

Για την φύλαξη και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων η Εταιρεία παίρνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με την νομοθεσία και τον ΓΚΠΔ (ελεγχόμενη πρόσβαση, firewalls, antivirus, κρυπτογράφηση δεδομένων, κ.α.).

 1. Πρόσβαση στα Δεδομένα σας

Εντός της Εταιρείας μας, πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας έχουν μόνο όσοι χρειάζεται να έχουν, με καθήκον εμπιστευτικότητας και μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω στην παράγραφο 2.

Εκτός της Εταιρείας μας, αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να είναι τρίτα πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρεία μας στα πλαίσια λειτουργίας της επιχείρησης της, όπως εταιρείες παροχής τεχνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών πληροφορικής, εταιρείες παροχής και συντήρησης λογισμικού. Η επιλογή συνεργατών γίνεται πολύ προσεκτικά, αφού γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και ληφθούν επαρκής διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να διενεργείται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και την σχετική νομοθεσία και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων σας.

Στους εξωτερικούς αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνονται και οποιαδήποτε τρίτα πρόσωπα τα οποία μπορεί να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας για τους σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω στην παράγραφο 2, στην ιστοσελίδα και στα κοινωνικά δίκτυα της εταιρείας μας.

 1. Χρόνος Φύλαξης

Σύμφωνα με την πολιτική της Εταιρείας μας, τα δεδομένα σας τηρούνται μόνο για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών της Σύμβασης και της παρούσας Ειδοποίησης Απορρήτου, ή, σε περίπτωση που η συλλογή και επεξεργασία γίνεται με την συγκατάθεση σας, μέχρι να αποσύρεται την συγκατάθεση σας. Επιπρόσθετα, διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την συμμόρφωση μας με την φορολογική νομοθεσία, την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων μας και γενικά για την διαφύλαξη νόμιμων συμφερόντων μας.

Μετά από την περίοδο αυτή, τα προσωπικά σας δεδομένα θα καταστραφούν ανεπανόρθωτα. Οποιαδήποτε δεδομένα δυνατό να τηρούνται από εμάς για σκοπούς προώθησης των υπηρεσιών μας και ενημέρωσης θα τηρούνται μέχρι εσείς να μας ειδοποιήσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε αυτήν την πληροφόρηση.

 1. Διαβίβαση σε Τρίτες Χώρες

Σε περίπτωση που τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν σε οντότητες ή άλλα τρίτα μέρη τα οποία έχουν την βάση τους ή χώρο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σε χώρα μη μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, πριν διαβιβάσουμε τα δεδομένα διασφαλίζουμε ότι, εκτός όπου νόμιμα επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις που σχετίζονται με τον αποδέκτη, υπάρχει ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων (π.χ. μέσω μίας απόφασης επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω κατάλληλων εγγυήσεων όπως αυτό-πιστοποίηση του αποδέκτη για το EU-US Privacy Shield, ή συμφωνίας μέσω των Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών μεταξύ της Εταιρείας μας και του αποδέκτη), ή υπάρχει η επαρκής συγκατάθεση σας.

Μπορούμε να σας παρέχουμε κατάσταση με τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες και αντίγραφο των συμφωνημένων κανονισμών οι οποίοι διασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Για να τα λάβετε, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνους Συμμόρφωσης Δεδομένων στο maria.georgiou@mascy.net

 1. Τα Δικαιώματα Σας

Εάν πιστεύετε ότι οποιαδήποτε προσωπικά σας δεδομένα τα οποία τηρούμε είναι λανθασμένα ή ανακριβή, έχετε την δυνατότητα να ζητήσετε να τα δείτε, να διορθωθούν ή να σβηστούν, επικοινωνώντας μαζί μας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου maria.georgiou@mascy.net ή στο τηλέφωνο +357 22 015964.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε παράπονο για τον τρόπο που χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στην πιο πάνω ηλεκτρονική διεύθυνση και το τηλέφωνο. Θα διερευνήσουμε το παράπονο σας και θα συνεργαστούμε μαζί σας για την επίλυση του.

Εάν εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν τα έχουμε χειριστεί σύμφωνα με τον νόμο, μπορείτε να υποβάλετε το παράπονο σας στο γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Ιάσωνος 1, 2ος Όροφος, 1082 Λευκωσία, τηλ. +357 22 818456, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου commissioner@dataprotection.gov.cy.

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΚΑΘ’ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ, ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩΝΤΑΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ maria.georgiou@mascy.net.