Όροι Συμμετοχής για τους
διαγωνισμούς MAS Supermarkets

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς, έχουν αποκλειστικώς φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν στην Κύπρο, ενώ όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος, μπορούν να λάβουν μέρος μόνο μέσω του ασκούντος τη γονική μέριμνα, ο οποίος θα παρίσταται υποχρεωτικά κατά την παραλαβή του δώρου.

Αποκλεισμός διαγωνιζομένων

Από τους διαγωνισμούς, αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι της MAS Supermarkets , (β) οι εργαζόμενοι σε αδελφικές εταιρείες, (γ) οι εργαζόμενοι των συνδεδεμένων με τη MAS Supermarkets και των συνδεδεμένων με αδελφικές εταιρείες επιχειρήσεων, καθώς και τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

Τρόπος συμμετοχής στους διαγωνισμούς

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις κληρώσεις των διαγωνισμών, θα πρέπει να επισκέπτονται τη σελίδα MAS Supermarkets, που θα φιλοξενείται ο εκάστοτε διαγωνισμός, να κάνουν “Like” στη σελίδα και στη συνέχεια να ακολουθούν τις οδηγίες που δίνονται.

Σημειώστε, ότι σε περίπτωση που δεν κερδίσετε, μπορείτε να ανανεώσετε τη συμμετοχή σας, λαμβάνοντας μέρος σε όσους μελλοντικούς διαγωνισμούς επιθυμείτε.

Δώρα

Με τη λήξη του κάθε διαγωνισμού, οι τυχεροί νικητές που θα αναδεικνύονται κατόπιν κλήρωσης, θα κερδίζουν το δώρο που αναγράφεται στην περιγραφή κάθε διαγωνισμού.

Ανακοίνωση νικητών

Οι νικητές θα ανακοινώνονται βάσει των αποτελεσμάτων της εκάστοτε μηνιαίας ή μίνι κλήρωσης στην παρούσα σελίδα της MAS Supermarkets, στο Facebook, από όπου θα λαμβάνουν και πληροφορίες για την παραλαβή των δώρων τους.

Διεκδίκηση δώρων από τους νικητές

Μετά το πέρας 10 (δέκα) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των νικητών και σε περίπτωση που δεν υπάρξει επικοινωνία από μέρους των νικητών για την παραλαβή των δώρων τους, τότε τα δώρα παραγράφονται χωρίς άλλη ειδοποίηση. Οι τυχεροί που καταθέτουν ελλιπή, εσφαλμένα, άσεμνα ή προσβλητικά στοιχεία, είτε μέσω Facebook, είτε κατά την ηλεκτρονική/τηλεφωνική επικοινωνία με υπεύθυνο από την MAS Supermarkets , χάνουν το δικαίωμα στο δώρο τους.

Η συμμετοχή και τα δώρα είναι απόλυτα προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται, ούτε ανταλλάσσονται με χρήματα.

Διάρκεια ισχύος διαγωνισμών

Η διάρκεια των διαγωνισμών θα αναγράφεται ρητά στην περιγραφή του εκάστοτε διαγωνισμού και η εταιρεία έχει κάθε δικαίωμα να τον παρατείνει, συντομεύσει ή και ακυρώσει, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση προς τους συμμετέχοντες. Στις περιπτώσεις αυτές, η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου.

Πληροφορίες

Για οποιαδήποτε ερώτηση των συμμετεχόντων στους διαγωνισμούς, η παρούσα σελίδα της MAS Supermarkets στο Facebook, μπορεί να προσφέρει πληροφορίες είτε με προσωπικό μήνυμα είτε με δημόσιες απαντήσεις σε τυχόν απορίες.

Προσωπικά Δεδομένα

Τα στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέγονται από την MAS Supermarkets (Διοργανωτής) και την Competitive Edge Digital , με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια του διαγωνισμού. Στα πλαίσια του Διαγωνισμού και μετά τη λήξη αυτού o Διοργανωτής και η Competitive Edge Digital πρόκειται να επεξεργαστούν τα δηλωθέντα στοιχεία των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση και συγκατάθεση των συμμετεχόντων στη διατήρηση, χρήση και επεξεργασία των στοιχείων τους κατά τα ως άνω από τον Διοργανωτή και την Competitive Edge Digital , ως τον υπεύθυνο επεξεργασίας σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τον αφορούν και μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε την τροποποίηση ή διαγραφή τους από το αντίστοιχο αρχείο με επιστολή του στον Διοργανωτή του διαγωνισμού. Επίσης, ο Διοργανωτής δύναται κατά την παράδοση των δώρων να ζητά από τους νικητές περαιτέρω στοιχεία.

Τέλος, κάθε τυχερός συναινεί στη δημοσίευση του ονόματός του στην παρούσα ή άλλη σελίδα της εταιρείας στα κοινωνικά δίκτυα ή στις διαφημίσεις της σε οποιοδήποτε μέσο.

Kαλή επιτυχία!

Λάβε μέρος στον διαγωνισμό